Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1997 roku. Od początku swojego istnienia działa w budynku zlokalizowanym w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56, będącym własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia, prowadzi terapię dla 50 osób. Kieruje on swoją ofertę do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B).

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest jako ponadgminny, dzienny ośrodek wparcia dla osób, które mają trudności w zachowaniu integracji społecznej jak również w pełnieniu ról społecznych w życiu codziennym.

Do uczestnictwa w zajęciach przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek osoby zainteresowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Wszystkie osoby muszą mieć ukończone 18 lat.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy jako placówce pobytu dziennego są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00., z możliwością prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie placówki jak i poza nią.

Dodatkowo w ramach „KLUBU UCZESTNIKA” prowadzone są zajęcia w środy w godzinach 14.00 – 17.00.

Integralną częścią zajęć  są również zajęcia sportowe, kulturalno – oświatowe, wyjazdy integracyjne i wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

Udział uczestników w programie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy zmierza do wytworzenia i podtrzymywania u uczestników umiejętności funkcjonowania w ich najbliższym środowisku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w pracy z uczestnikiem podejmuje następujące działania:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do codziennej aktywności.
 2. Wzmocnienie poczucia samorealizacji, poczucia własnej wartości i aktywności w oparciu o własne możliwości.
 3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi
 4. Poszerzenie kompetencji społecznych i interpersonalnych ( umiejętność współpracy i komunikowania się w grupach, redukcje napięć emocjonalnych)
 5. Usprawnianie samoobsługi.
 6. Podnoszenie jakości i możliwości w zakresie zaradności życiowej.
 7. Podnoszenie jakości i uatrakcyjnienie spędzanie czasu wolnego.
 8. Stworzenie możliwości wyrażania ekspresji twórczej i rozładowania nagromadzonych napięć podczas różnych form terapii zajęciowej.
 9. Wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom możliwości korzystania z usług medycznych zwłaszcza poradni zdrowia psychicznego.
 10. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 11. Wzmocnienie współpracy z rodzinami.
 12. Integracja ze środowiskiem lokalnym.

Realizacja Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco – Aktywizujących odbywać się będzie w następujących pracowniach:

    Technicznej

    Multimedialnej

    Arteterapii

    Gospodarstwa domowego

    Psychoedukacyjnej

    Edukacyjno – rewalidacyjnej